Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych
  przez Proretrofit ul. Dworcowa 1/3, 65-001 Zielona Góra 65-001 NIP:
  9731044784, zwanym dalej Usługodawcą.

§ 2 Definicje

 1. Na użytek Regulaminu, użytym w nim pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:

Usługodawca – Proretrofit
Usługi – usługi naprawy oraz modyfikacji reflektorów samochodowych
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna bez osobowości prawnej, która akceptuje niniejszy
Regulamin oraz zleca Usługodawcy wykonanie Usług.
Zamówienie – oświadczenie Klienta ustnie lub na piśmie, w którym
Klient wskazuje rodzaj i zakres usługi, zgodnie z ustaloną ceną.

§ 3 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Klient przez złożenie Zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta Usług, a w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę.
 2. Klient może w każdym czasie zmienić za pomocą wiadomości e-mail
  udostępnione przez siebie dane.
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji Usługi.
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania Usługi.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane przez Usługodawcę obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres.

§ 4 Składanie i realizacja Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia na Usługę, Klient:
  a) Klient dostarcza element oświetlenia do warsztatu.
  b) podaje dane osobowe, o których mowa powyżej.
  c) potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;
  d) dokonuje płatności przy odbiorze chyba że strony ustalą to inaczej
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi.
 3. Klient jak i Usługodawca mogą zrezygnować z Usługi przed rozpoczęciem naprawy.
 4. W przypadku odrzucenia oferty Klienta, Usługodawca zwraca Klientowi całą zapłatę w terminie 14 dni od odrzucenia oferty.

§ 5 Koszty Usługi

 1. Koszt usługi jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu usługi.
 2. Cena usługi zawiera następujące informacje:
  a) Ceny Usług.
  b) Zestawienie kosztów rzeczywistych.
  c) Rozpoczęcie realizacji Zamówienia bez opłat.
 3. Usługodawca może zmienić Cennik w każdej chwili, jednakże obowiązuje cena z dnia wpłynięcia zlecenia.
 4. Ustalona cena w zamówieniu usługi może zostać zmieniona w zakresie do 15 % bez konsultacji z Klientem, większa zmiana niż 15% każdorazowo wymaga akceptacji Klienta.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Lampy lub elementy oświetlenia dostarczone do naprawy ew. regeneracji to sprzęt używany, odpowiedzialność za zniszczenie , uszkodzenie ponosi Usługodawca w/g wartości rynkowej określonej przez Portale internetowe Allegro lub OLX.
 2. Regeneracja lamp to przywrócenie walorów świetlnych lampy. Regeneracja to nie wymiana lampy starej na nową.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może wywołać
  ewentualnie do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną Usługę.
 4. Dostarczając przedmiot w celu wykonania Usługi Klient akceptuje
  warunki niniejszego regulaminu.
 5. W wypadku wysyłki odpowiedzialność w obie strony ponosi Klient,
  Usługodawca każdą przesyłkę ubezpieczy w/g wartości rynkowej lampy używanej.
 6. Lampy z kloszem szklanym naprawiamy i regenerujemy tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za stłuczenie, uszkodzenie kloszy szklanych na żadnym etapie usługi.

§ 7 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne – Klient zgłasza usterkę w dowolny sposób
  natomiast czas usunięcia reklamowanej usterki biegnie od momentu
  dostarczenia na koszt Klienta przedmiotu usługi do Proretrofit. Po
  uznania reklamacji koszt odesłania reklamowanego przedmiotu ponosi Usługodawca.
 2. Reklamację rozpatrzy Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia
  dostarczenia przedmiotu.
 3. Usługodawca nie pokrywa koszów dodatkowych poniesionych przez
  Klienta np. demontaż, montaż, uzbrojenie, ustawienie itp.

§ 8 Gwarancja

 1. Gwarancja obejmuje tylko te elementy które zawiera czynności dokonane w celu regeneracji lub naprawy.
 2. Gwarancja na świadczone usługi wynosi 12 miesięcy od momentu wykonania usługi – plomba zawiera miesiąc i rok wykonania usługi.
 3. Brak plomby powoduje utratę gwarancji.
 4. Gwarancja na użyte części nowe wynosi 12 miesięcy.

§ 9 Przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie Usługodawca udostępnia nowy tekst regulaminu w siedzibie lub na życzenie drogą elektroniczną.
 3. Umowy w trakcie realizacji zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.
 4. W przypadku sporu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Translate »